Barcelona Executive Business School (BEBS) là một trường kinh doanh hàng đầu Tây Ban Nha, với nhiều năm kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và đào tạo, luôn đi đi đầu trong công cuộc hội nhập và quốc tế hóa của Tây Ban Nha. Trường có đóng góp quan trọng về đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho không chỉ Tây Ban Nha mà còn nhiều quốc gia khác trong khu vực và thế giới, đáp ứng yêu cầu nhân lực tri thức cao toàn cầu.