Chương trình từ thiện ” giấc mơ vùng cao cùng Vinahure”

Chương trình từ thiện ” giấc mơ vùng cao cùng Vinahure”
Clique na imagem, para iniciar o vídeo