Chương trình từ thiện ” giấc mơ vùng cao cùng Vinahure”

Chương trình từ thiện ” giấc mơ vùng cao cùng Vinahure”
Click on the image to start the video